Ptolemais.pl

Blog o podróżach, historii, biznesie i finansach, modzie i urodzie, zdrowiu

Biznes

Umowa agencyjna co to? – Czyli wszystko, co musisz wiedzieć!

Umowa agencyjna co to? – Czyli wszystko, co musisz wiedzieć!

Umowa agencyjna jest jednym z rodzajów umów handlowych, które mogą być zawarte między dwoma podmiotami – agentem i zleceniodawcą. Ten rodzaj umowy pozwala agentowi pełnić funkcję pośrednika w zawieraniu umów w imieniu zleceniodawcy. Umowa agencyjna jest regulowana przez Kodeks cywilny i zawiera prawa i obowiązki dla obu stron.

Spis treści:

 • Umowa agencyjna – definicja
 • Umowa agencyjna – rodzaje
 • Prawa i obowiązki
 • Wynagrodzenie -umowa agencyjna
 • Podatki z umowy agencyjnej

Zobacz także: Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka

Definicja umowy agencyjnej

Umowa agencyjna to umowa handlowa, w której agent przyjmuje zlecenie od zleceniodawcy w celu pełnienia funkcji pośrednika. Agent działa w imieniu zleceniodawcy i ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za swoje usługi. Umowa agencyjna może być zawarta zarówno w treści umowy, jak i w odrębnym dokumencie.

Ważnym elementem umowy agencyjnej jest udzielenie agentowi pełnomocnictwa, które umożliwia mu pełnoprawne zawieranie umów i odbieranie oświadczeń w imieniu zleceniodawcy. Wymaga się również wzajemnego zaufania i uwzględnienia szczegółowych obowiązków agenta w treści umowy.

Podstawowe elementy umowy agencyjnej obejmują:

 • Informacje o Stronach Umowy:

-Pełne dane identyfikacyjne agenta i zleceniodawcy, w tym nazwy, adresy, numery identyfikacyjne itp.

 • Przedmiot Umowy:

-Precyzyjne określenie zakresu działalności objętej umową agencyjną.

 • Prawa i Obowiązki Stron:

-Wykaz uprawnień i zobowiązań agenta, takich jak dostarczanie informacji, podporządkowywanie się sugestiom zleceniodawcy, oraz podejmowanie działań w celu ochrony jego praw.

 • Zwroty dotyczące Odpowiedzialności:

-Warunki dotyczące odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niezgodności w działaniach agenta.

 • Warunki Wynagrodzenia:

-Określenie formy wynagrodzenia agenta za świadczone usługi, czy to w formie prowizji, stałej opłaty, czy innej formy.

 • Okres Trwania Umowy:

-Określenie czasu obowiązywania umowy oraz ewentualnych warunków jej przedterminowego rozwiązania.

 • Postanowienia Końcowe:

-Inne postanowienia, takie jak postanowienia o poufności, postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów, zmiany umowy, itp.

umowa agencyjna

Rodzaje umowy agencyjnej

Umowa agencyjna może przyjąć różne formy, w zależności od przedmiotu umowy. Wyróżniamy dwa główne rodzaje umowy agencyjnej:

 • Agencja przedstawicielska: w ramach tej umowy agent ma prawo do zawierania umów w imieniu zleceniodawcy. Może to dotyczyć umów sprzedaży, najmu lub zleceń przekazywanych innym podmiotom.
 • Umowa pośrednictwa handlowego: w tym przypadku agent ma prawo do pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy. Nie zawiera on umów w imieniu zleceniodawcy, ale może negocjować, wyszukiwać potencjalnych kontrahentów i przedstawiać propozycje.

Prawa i obowiązki stron

Umowa agencyjna wiąże obie strony umowy i nakłada na nie określone prawa i obowiązki. Agent ma obowiązek dostarczać zleceniodawcy wszelkie informacje istotne dla podmiotu dającego zlecenie oraz stosować się do jego sugestii. Ponadto, agent musi podejmować działania w celu ochrony praw zleceniodawcy, na przykład zgłaszać reklamacje lub informować o uszkodzeniach produktów.

Zleceniodawca z kolei ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie agentowi zgodnie z umową oraz przekazywać dokumenty i informacje niezbędne do właściwej realizacji umowy. Ponadto, zleceniodawca musi poinformować agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o zmianach w liczbie umów lub ich wartości.

Wynagrodzenie z umowy agencyjnej

Agent ma prawo do wynagrodzenia z tytułu wykonywanych obowiązków, które jest określone w umowie. Jeśli umowa nie zawiera informacji na temat wynagrodzenia, agentowi przysługuje prowizja. Wysokość prowizji zależy od liczby lub wartości zawartych umów oraz jest ustalana na podstawie wartości rynkowych w miejscu działalności agenta.

Po zakończeniu umowy agencyjnej agent ma również prawo do wynagrodzenia za umowy zawarte w wyniku jego działalności w trakcie trwania umowy lub w rozsądnym czasie od jej zakończenia. Agent może również żądać świadczenia wyrównawczego za pozyskanie nowych klientów lub wzrost obrotów z dotychczasowymi klientami.

Opodatkowanie umowy agencyjnej

Przychód agenta z tytułu umowy agencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód powstaje z tytułu otrzymania wynagrodzenia lub prowizji i jest uwzględniany w ewidencji księgowej. Wynagrodzenie agenta powinno być ujęte w KPiR w kolumnie 7 jako sprzedaż towarów i usług.

Ponadto, świadczenie usług z tytułu umowy agencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Podstawą opodatkowania jest wartość netto prowizji. Agent powinien wystawić fakturę sprzedaży na podstawie umowy agencyjnej.

Podsumowanie

Umowa agencyjna jest jednym z rodzajów umów handlowych, które umożliwiają agentowi pełnienie funkcji pośredniczących w imieniu zleceniodawcy. Umowa agencyjna może przyjąć różne formy i regulowana jest przez Kodeks cywilny. Agent ma prawo do wynagrodzenia z tytułu umowy oraz może żądać świadczenia wyrównawczego. Przychód agenta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem od towarów i usług. Umowa agencyjna wymaga wzajemnego zaufania i uwzględnienia szczegółowych obowiązków stron.

Udostępnij

O autorze

Na moim blogu łączę fascynację podróżami z doświadczeniem biznesowym, dzieląc się relacjami z podróży i inspiracjami do sukcesów. Odkrywajcie ze mną świat, gdzie podróże spotykają się z biznesową pasją, a historia staje się źródłem inspiracji. Znajdziecie tu także cenne wskazówki dotyczące mody, urody i zdrowego stylu życia